ورود کاربر

گذرواژه را فراموش کردید؟

 تعریف انواع جرثقیل :

جرثقیل شامل انواع مختلفی می باشد که متداول ترین آنها بدین شرح است:
1- نوع تلسکوپی : بوم آن به صورت کشویی بوده و قابلیت ازدیاد طولی دارد . در این نمونه براي استقرار جرثقیل در هنگام کار حتماً باید از جک استفاده گردد. (Out Rigging)
2- نوع بوم خشک: بوم آن بصورت قطعات فلزي می باشد که بوسیله پین و اشپیل به یکدیگر متصل میشوند بیشتر آنها داراي چرخهاي زنجیري می باشد .
3- Tower Crane: این نوع جرثقیل در جایی ثابت می گردد و بوم آن داراي حرکت دوار میباشد.
4- نوع سقفی: این نوع جرثقیل ها بیشتر در مورد Shop مورد استفاده قرار میگیرند.
انواع جرثقیل ها در دسته بندی دیگر

جرثقیل تلسکوپی :
بوم آن به صورت کشویی بوده وقابلیت ازدیاد طولی بوم را دارد .در این نمونه براي استقرار جرثقیل در زمان کار از جکهاي تعادلی استفاده می شود.
جرثقیل بوم ثابت:
بوم آن به صورت قطعات فلزي که بوسیله پیچ و مهره به یکدیگر متصل بوده وبراي ازدیاد بوم باید این قطعات به یکدیگر متصل شوند .بیشتر انواع آن داراي چرخهاي زنجیري می باشند که در اینصورت به جکهاي تعادلی نیاز ندارد .
جرثقیل ثابت برجی :
این نوع جرثقیل در جایی ثابت نصب می گردد یا در روي ریل می تواند حرکت نماید .بوم آن ثابت بوده ولی هوك آن می تواند به صورت کشویی جابجا شود

آگهی‌های گروه جرثقیل