ورود کاربر

گذرواژه را فراموش کردید؟

پيمانكار مجموعه حقيقي يا حقوقي را گويند كه با عقد قرارداد پيمان مسئوليت تهيه، حمل، نصب يا اجراي يك عمليات اجرايي يا طرح عمراني را با نظارت مشاور معرفي شده از طرف كارفرما به عهده گيرد.

پیمانکار احداث یا تعمیر آن را در وقت معین با مبلغ معینی که قرارداد فی مابین معین می کند انجام می دهند.

آگهی‌های گروه پیمانکاری