ورود کاربر

گذرواژه را فراموش کردید؟

امروزه معضلات مربوط به عمر و كيفيت ساخت درايران بابهره گيري ازاستانداردهاي منسوخ و روشهاي سنتي ساختمان سازي عدم برنامه ريزي و طولاني شدن روند ساخت بسياربحراني تر ازگذشته شده است درحاليكه با پيشرفت سريع و روزافزون تكنولوژي درك سازه بعنوان بخشي ازمعماري براي يك معمارضروري بنظر مي رسد روشهاي پيشرفته ساخت مزاياي بسياري بدنبال داشته است زيرا اين روشها نسبت به روشهاي سنتي و متداول معماري با نيروي كار هزينه كمتر و سرعت بالاتر همخواني بيشتري با معيارهاي پايداري و توسعه پايداردارند. تعدادي ازساختمان ها و پروژه هاي شاخص چنددهه اخيرو مقايسه آنها كه معمولا فرم و ظاهري مشابه دارند پيشنهاداتي درراستاي بهره گيري بيشتر و بهتر ازپتانسيل سازه هاي مدرن درراستاي توسعه پايدارشهرهاي ايران می باشد.

آگهی‌های گروه سازه‌های مدرن