ورود کاربر

گذرواژه را فراموش کردید؟

ﭘﻲ ﻳﺎ ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﺎزة زﻳﺮﻳﻦ و ﺑﺨﺸﻲ از ﺧﺎك ﻣﺠﺎور آن ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺎزه و ﺑﺎرﻫﺎي وارد ﺑﺮ آن‬ ‫ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺒﺤﺚ 7 ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ از ﭘﻲ اراﺋﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ:‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ از ﺳﺎزه و ﺧﺎك در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آن ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر ﺑﻴﻦ ﺳﺎزه و زﻣﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن ﻧﺎﻣﻴﺪه‬ ‫ﻣﻲ ﺷﻮد. در واﻗﻊ وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎرﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﺎك زﻳﺮ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ و‬ ‫ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮدد.‬

انواع فونداسیون بر حسب نوع ساخت

1 – تکی (منفرد) 2- کلافی 3- نواری 4- مشترک 5- رادیه ژنرال (گسترده – صفحه ای ) 6- باسکولی

 

 

آگهی‌های گروه فونداسیون