ورود کاربر

گذرواژه را فراموش کردید؟

خاكبرداری و گودبرداری عبارتست از برداشت هرگونه مصالح و مواد خاکی و مصالح قلوه سنگی ، صرف نظر از جنس و کیفیت آنها به منظور تسطیح ، شیب بندی و آماده نمودن محل پی ساختمان ها مطابق با خطوط و تراز موجود در نقشه های اجرایی و دستورالعمل های دستگاه نظارت صورت پذیرد. برداشت خاكهای محوطه، گودبرداری پی ساختمانها و محل ابنیه فنی تأسیسات، برداشت خاك از منابع قرضه با وسایل، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد تأیید تا تراز و رقوم های خواسته شده در نقشه‌های اجرایی و دستورالعملهای دستگاه نظارت. خاکبرداری در زمین های لجنی: زمین های لجنی و آبدار خاک های اشباع شده از آب و حاوری مواد آلی بوده که بعضا تحمل وزن ساختمان را نداشته و در اثر بارگذاری گسیخته می شوند. وجود لجن در محل های خاکبرداری نه تنها مانعی برای اجرای کار به حساب آمده بلکه باعث فرورفتن تجهیزات و ، از کار افتادن آنها و نهایتا تاخیر در اجرای به موقع عملیات و کاهش بازده کار می باشد. خاکبرداری در زمین های سنگی: خاکبرداری در زمین های سنگی باید بر اساس نقشه های اجرایی و دستورالعمل های دستگاه نظارت باشد تا رقوم های خواسته شده و ابعاد مورد نظر حاصل گردد. عملیات در این مناطق باید به نحوی انجام شود که بافت های سنگی در زیر خطوط تراز تعیین شده ، برای ادامه عملیات ساختمانی دست نخورده باقی مانده و در بهترین و مناسب ترین حالت ممکن حفظ شود. در صورتی که اتفاقا قسمتی از کف گودبرداری شده سنگی و قسمتی دیگر خاکی باشد برای استقرار سازه باید از لحاظ مقاومتی تناسب مناسبی بین قسمت های مختلف ایجاد نمود. از دیگر موارد مهم اجرایی در گود برداری: — وضعیت همسایگان — توالی خاکبرداری — عمق گود برداری — مدت زمان گود برداری — انتخاب رمپ — سازه نگهبان

آگهی‌های گروه خاکبرداری و گودبرداری