ورود کاربر

گذرواژه را فراموش کردید؟

اثر دما, رطوبت و زمان بر تغييرات ابعادي گچ نوع IV

اثر دما, رطوبت و زمان بر تغييرات ابعادي گچ نوع IV

بيان مسأله: كشور ايران از نظر اقليمي داراي شرايط آب و هواي مختلف است و با توجه به اختلاف زياد دما و رطوبت در شهرهاي مختلف و استفاده وسيع و همگاني لابراتوارهاي پروتز از استون نوع IV براي ساخت داي، انجام اين بررسي ضروري به نظر رسيد.
هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسي اثر دما, رطوبت و زمان بر تغييرات ابعادي استون نوع IV (Velmix) انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي, به منظور قالبگيري نياز به يك مدل با ابعاد ثابت بود كه نمونه مكعبي شكل فلزي با ابعاد 10 ميلي‌متر ساخته شد سپس با استفاده از ماده قالبگيري از نوع سيليكون تراكمي به كمك تري مخصوص با 10 خانه به ابعاد 25*20*15 قالبگيري در 10 مرحله انجام گرفت. قالبها به طور همزمان با استون نوع IV ريخته و 80 نمونه در دستگاه مخصوص نگهداري شد. پس از زمانهاي انتخابي 2 تا 24 ساعت و يك هفته نمونه‌ها كه در 3 گروه 10 تايي با مشخصات رطوبت ثابت و دماي متغير و 5 گروه
10تايي با مشخصات دما ثابت و رطوبت متغير نگهداري شده بودند, با ميكرومتر با دقت 01/0 ميليمتر اندازه‌گيري گرديدند؛ سپس با استفاده از آناليز واريانس تك عاملي- دو عاملي و دانكن نمونه‌ها تحليل شد.
يافته‌ها: نتايج اين مطالعه نشان داد كه زمان در ايجاد تغييرات ابعادي نقش ندارد؛ تغييرات دما و رطوبت باعث ايجاد تغييرات ابعادي در گچ مي‌شود؛ همچنين افزايش دما باعث انقباض و افزايش رطوبت باعث انبساط مي‌گردد.
نتيجه‌گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه بهترين دما براي ايجاد كمترين تغيير ابعادي 20 درجه و بهترين رطوبت براي ايجاد كمترين تغييرات ابعادي 30% مي‌باشد.